Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
Konsultacje społeczne Krajowe Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Urząd Miasta w Stalowej Woli zapraszają do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się w dniu 23 stycznia br. w Stalowej Woli.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. KSRR 2030 jest zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw.  Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne. Odegra on w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

KSRR 2030 rozwija postanowienia, przyjętej przez rząd w lutym 2017 r., Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) w zakresie obszaru Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Kierując się zaproponowanym przez SOR modelem odpowiedzialnego rozwoju, KSRR 2030 identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd i samorządy terytorialne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę. KSRR 2030 zastępuje dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r., uwzględniając aktualne uwarunkowania i wyzwania rozwojowe wynikające z procesów demograficznych, globalizacji oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 na terenie województwa podkarpackiego odbędzie się o godz. 12:00 w dniu 23 stycznia 2019 r. w Stalowej Woli, w Bibliotece Międzyuczelnianej przy ul. Popiełuszki 10.  

Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które daje możliwość wpływu na ostateczny kształt dokumentu KSRR 2030, stanowi okazję do dyskusji nad zaproponowanymi do realizacji celami i kierunkami działań oraz mechanizmami ich wdrażania.

Rejestracja na spotkanie odbywa się przez stronę www.miir.gov.pl/ksrr (decyduje kolejność zgłoszeń). Tam też dostępne są wszelkie informacje na temat dokumentu oraz formularze zgłaszania uwag.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

FaniMani

Zajęcia konne

Foto

newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]